سارا محمدی

وقت دهی آنلاین با خانم دکتر سارا محمدی زاده نگاهی به سوابق تحصیلی: دکترای سلامت کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کارشناسی روان شناسی بالینی زمینه های تخصص مشاوره تخ...

لعیا نوبخت

وقت دهی آنلاین با خانم لعیا نوبخت نگاهی به سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کارشناسی روانشناسی بالینی زمینه های تخصص فردی و بین فردی رشد شخصی با رویکرد...
غزل سپهبدی

غزل سپهبدی

وقت دهی آنلاین با خانم غزل سپهبدی نگاهی به سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی زمینه های تخصص مشکلات فردی و بین فردی زوج درمانی, خانواده درمانی، مشاوره پیش از ازدو...