نوروسایکولوژی

عصب‌روانشناسی یا نوروسایکولوژی گرایشی از روان‌شناسی آزمایشی است که به مطالعه تأثیراتی می‌پردازد که ساختار و عملکرد مغز در شکل‌گیری فرایندهای روان‌شناختی ایجاد می‌کند. هدف این زمینه روانشناسی تجربی درک مباحثی همانند چگونگی رفتار و شناخت در مغز است. در حالی که عصب‌شناسی کلاسیک بر روی سیستم عصبی تمرکز کرده، عصب روانشناسی به دنبال کشف نحوه همبستگی مغز و ذهن است. عصب روانشناسی دانش تخصصی در مورد چگونگی تأثیر شرایط مغز بر رفتار و مهارت های شناختی و موضوعاتی مانند هوش؛ توجه و تمرکز؛ سرعت پردازش؛ توانایی های زبانی؛ توانایی های یادگیری و حافظه؛ استدلال و حل مساله؛ توانایی های فضایی بصری؛ خلق و خو و شخصیت است. عصب روانشناس بالینی، اطلاعات مرتبط مانند سابقه پزشکی و روان‌شناختی و سابقه علائم شما را جمع آوری می‌کند؛ با اعضای خانواده و سایر نزدیکان شما صحبت می‌کند تا در مورد مشاهدات آنها از تغییرات شناختی شما مطلع شود؛ تست ها یا وظایفی را برای ارزیابی عملکردهای شناختی به شما ارائه می دهد تا توضیح ‌دهد که چگونه جنبه های مختلف شناخت شما کار می‌کند؛ و به شما کمک می کند تا بدانید که چگونه نقاط قوت و ضعف شما ممکن است بر زندگی روزمره شما تأثیر بگذارد.