روانشناسی سرطان

پیامدهای تشخیص سرطان بسیار گسترده است، زیرا می تواند منجر به تغییرات هویت و نقش، نگرانی های وجودی، انزوا و تغییرات قابل توجه در خلق و خوی بیمار، خانواده و نگهدارنگان او شود.  واقعیت تاسف بار این است که خدمات روانی-اجتماعی همیشه به راحتی در دسترس بیماران سرطانی نیست. سایکوآنکولوژی با واکنش های روانشناختی به تجربه سرطان، مؤلفه رفتاری مقابله با سرطان و همچنین تغییر رفتار مرتبط با سلامت و عوامل اجتماعی مرتبط با تشخیص و درمان سرطان از جمله ارتباط با ارائه دهندگان و نزدیکان و حمایت اجتماعی سروکار دارد وتأثیر متقابل بین عوامل بیولوژیکی، روان‌شناختی و اجتماعی در مقابله با سرطان را در نظر می‌گیرند. ادغام روان انکولوژی در مراقبت های معمول انکولوژیک نشان دهنده گام بزرگی در جهت مراقبت از بیمار است. سایکوانکولوژی فوق تخصصی در زمینه حرفه‌ای روان‌شناسی است و به جنبه‌های بدنی، روانی، اجتماعی و رفتاری سرطان برای بهبود کیفیت کلی زندگی می پردازد. برای بیماران سرطانی و همچنین خانواده ها بسیار مهم است تا بدانند که صحبت با یک روان‌شناس انکولوژیست به این معنی نیست که بیمار/مراقب از نظر روانی ناپایدار است، بلکه به مقابله موثرتر با سرطان کمک می‌کند.