خانواده درمانی

خانواده درمانی شکلی از روان درمانی گروهی و زوج درمانی است که بر بهبود روابط و رفتارهای بین خانوادگی متمرکز است.در خانواده درمانی،یک گروه می‌تواند از ترکیب‌های مختلفی ازعزیزان،مانندوالدین سرپرستان و فرزندانشان،خواهرو برادر،پدربزرگ و مادربزرگ،عمه و عمو،دوستان،مراقبان خویشاوندان و غیره برای شرایطی مانند سازگاری با یک تغییر زندگی جدید (مانند حرکت) یا یک وضعیت پزشکی؛تغییرات و چالش‌هایی سنی؛ مرگ و اندوه؛تعارضات روابط، مانند تعارض والدین و فرزند یا درگیری خواهر و برادرها اجرا شود. خانواده درمانی یک محیط حمایتی،بدون قضاوت وامن را فراهم می کند که به خانواده شما امکان می دهد آشکارا با یک متخصص بهداشت روان صحبت کند.خانواده درمانی می‌تواند به شما در درک و درمان سلامت روانی یا وضعیت رفتاری اعضای خانواده کمک کند.انواع مختلفی از خانواده درمانی وجودداردکه از نظر طول درمان،تکنیک ها و اهداف درمانی بسیار متفاوت هستند.درمان میتواند با تولید حمایت،آموزش و راهنمایی برای شما و عزیزانتان به عملکرد بهتر و رفاه شما کمک کند