اعصاب و روان

سایکوانکولوژی با واکنش های روانشناختی به تجربه سرطان، مؤلفه رفتاری مقابله با سرطان و همچنین تغییر رفتار بهداشتی از جمله پزشکی پیشگیرانه و عوامل اجتماعی مرتبط با تشخیص و درمان سرطان از جمله ارتباط با ارائه دهندگان و حمایت اجتماعی سروکار دارند.ادغام سایکوانکولوژی در مراقبت های معمول انکولوژیک نشان دهنده گام بزرگی در جهت مراقبت از کل بیمار است. سایکوآنکولوژی فوق تخصصی در زمینه حرفه ای روانشناسی است و به جنبه های فیزیکی،روانی،اجتماعی و رفتاری سرطان برای بهبود کیفیت کلی زندگی می پردازد. اگرچه بیش از یک دهه است که در هند انجام می شود،متأسفانه اکثر مردم از آن آگاه نیستند.علاوه بر این،سلامت روان به طور سنتی یک موضوع تابو برای بسیاری بوده است و صحبت کردن با یک متخصص مراقبت های بهداشتی را برای بیماران سرطانی دشوارتر می کند.بنابراین برای بیماران سرطانی و همچنین خانواده ها بسیار مهم است که درک کنند که صحبت با یک روانشناس انکولوژیست به این معنی نیست که بیمار/مراقب از نظر روانی ناپایدار است،بلکه به مقابله موثرتر با سرطان کمک می کند.