آموزش‌های تخصصی یاریگر

آموزش‌های تخصصی یاریگر به دو صورت کارگاه‌های تخصصی آموزشی و سوپرویژن انجام می‌گیرد.از سال 1401 کلینیک یاریگر کارگاه‌های خود را تحت پروتکل انستیتیو اندیشه و رفتار و در آکادمی اندیشه و رفتار متمرکز کرده است. اما با توجه به الزامات کارورزی و دوره‌ی سوپرویژنی، این دوره‌ها به صورت حضوری در محل کلینیک یاریگر برگزار می‌شود.